Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı haklara sahip olarak dünyaya gelmektedir. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; “hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki” olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir. İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan, doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.
Sağlık hizmetlerinde kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez. Bu nedenle HC International Clinic, uymayı taahhüt ettiği haklarınız ve sorumluluklarınız konusunda sizi bilgilendirmeyi kendisine görev kabul eder..

1) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Herkesin Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2- Bilgilendirme ve Bilgi Talep Etme

Herkesin her türlü sağlık hizmeti ve imkanlar hakkında detaylı bilgi alma, neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme

Herkesin tedavi göreceği sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek/vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet

Herkesin gizliliğe uygun bir ortamda, her türlü sağlık hizmetini almaya hakları vardır.

5) Reddetme, Durdurma ve Rıza

Herkesin tedaviyi reddetme, durdurulmasını isteme, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik

Herkesin, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7) Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, herkesin dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık

Herkesin, saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartın sağlandığı, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerin giderildiği bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Herkesin, sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde, hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10) Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde herkesin, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma hakkı vardır.

HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

1) Bilgi Verme Sorumluğu

Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin (tıbbi öyküsü, mevcut şikayetleri, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve vitaminler gibi) hastanın değerlendirilmesi, tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğu için bu bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak, hasta ve yakınlarının sorumluluğundadır.

Hasta ve yakınları, tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm soruları sormalıdır.

Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.
Hasta ve yakınları, hastanın tıbbi durumu hakkında bilgilendirildikten ve açıklamaları doğru anlayıp anlamadıklarını hastanın bakımından sorumlu kişilerle birlikte tekrar değerlendirdikten sonra alınacak kararlara aktif olarak katılmalı, yapılan tedaviye onay verip vermediğini bildirmelidir.

Hastanın sağlığıyla ilgisi olan ve gereksinim duyulan konularda, ilgili birimlere nasıl ulaşılacağı ve buralardan nasıl yararlanılacağı hakkındaki soru ve görüşlerini kurumun ilgili birimlerine iletmelidir.

Adı, soyadı, adres, telefon ve hasta kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

2) Tetkik ve Tedavilerini Ödeme Sorumluluğu

• Kabul aşamasında, ödemenin ne şekilde ve hangi kurum/kuruluştan karşılanacağını bildirilmelidir.

• Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemi gibi kurumlara ait gerekli/geçerli dokümanları eksiksiz getirmek hasta ve yakınlarına aittir.

• Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya yetkili temsilcisi hastanın kurumundan alacağı yazıyı teslim etmelidir.

• Hasta ve yakınları kusurlu kullanım ve kasıtlı olarak hastane demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar/ziyanı tazmin etme sorumluluğundadır.

3) Önerilere Uyma Sorumluluğu

Tedavisinden sorumlu yetkili doktor, hemşire ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra geliştirilen tedavi planına uymaktan sorumludur.

4) Kural ve Uygulamalara Uyma Sorumluluğu

Hasta ve yakınları, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirme sorumluluğundadır.

5) Saygı Gösterme Sorumluluğu

• Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.
• Hasta ve yakınları hastanenin ziyaret politikasına uymalıdır.

• Hasta ve yakınları hastanenin gizlilik politikasına uygun davranmalıdır.

• Hasta, ziyaretçi sayısının ve buna bağlı gürültünün fazla olduğu durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymak zorundadır.

• Yetkili doktordan uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulanmasını talep etmemelidir.

• Hasta ve yakınları, randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlenmeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.